ภาควิชาครุศึกษา

 


หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษาF8015
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน :3570-4 ต่อ 301
E-mail : tussatrin_k@yahoo.com

ผศ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1064
เบอร์โทร : 095-3916252
ภายใน : 3570-4 ต่อ 303
E-mail : puikaset28@yahoo.com

ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8014
เบอร์โทร : 086-6203329
ภายใน : 3570-4 ต่อ 316
E-mail :kopchem@gmail.com

รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษาS4023
เบอร์โทร : 083-0933510
ภายใน : 3570-4 ต่อ 302
E-mail :thanarat.tae@ku.th
 
อ.ดร.จิราภรณ์ กาแก้ว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา  F8008
เบอร์โทร : 081-8624115
ภายใน : 3570-4 ต่อ 311
E-mail : jirameow@gmail.com
 
ผศ.ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8023
เบอร์โทร : 085-3600140
ภายใน : 3570-4 ต่อ 318
E-mail :witatmak@gmail.com

อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1054
เบอร์โทร : 089-9189082
ภายใน : 3570-4 ต่อ 304
E-mail : aj.kanitha@gmail.com

อ.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1065
เบอร์โทร : 094-1455525
ภายใน : 3570-4 ต่อ 307
E-mail :fedutss@ku.ac.th
http://pirun.ku.ac.th/~fedutss

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1061
เบอร์โทร : 085-9142645
ภายใน : 3570-4 ต่อ 309
E-mail : fedupdv@ku.ac.th
 
ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8003
เบอร์โทร : 087-2561518
ภายใน : 3570-4 ต่อ 312
E-mail : p_nantarat@yahoo.co.th
 
อ.ดร.ศิริพร เครือทอง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษาF8031
เบอร์โทร : 088-4219679
ภายใน : 3570-4 ต่อ 320
E-mail:siriporn.kruatong@gmail.com

อ.ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8029
เบอร์โทร :
ภายใน :3570-4 ต่อ 306
E-mail : feduwas@ku.ac.th

%