ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รศ.อุดร รัตนภักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
bunjob
รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  
  
ผศ.คมกริช เชาว์พานิช
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  

รศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3005
โทรศัพท์ 084-6759900
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 333
E-mail : feduscs@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.คมกริช เชาว์พานิช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3011
โทรศัพท์ 081-9413158
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 335
E-mail : fedukgc@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3029
โทรศัพท์ 081-5915195
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 338
E-mail : fedusbs@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3047
โทรศัพท์ 062-4599364
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 346
E-mail : feduppl@ku.ac.th
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8005
โทรศัพท์ 098-9545938
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 342
E-mail : feduswv@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. วินัย พูลศรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3046
โทรศัพท์ 063-3545365
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 336
E-mail : feduwip@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8002
โทรศัพท์ 089-0731329
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 341
E-mail : feduacrp@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3049
โทรศัพท์ 081-4231970
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 339
E-mail : fedutsk@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3051
โทรศัพท์ 081-4801131
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 340
E-mail : fedutrkl@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 3051
โทรศัพท์ 093-5325335
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 340
E-mail : fedutrkl@ku.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : อ.วิชนนท์ พูลศรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
โทรศัพท์ 087-7694193
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
ชื่อ-นามสกุล : อ.ภาสพงศ์ ภิรมย์คำ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8034
โทรศัพท์ –
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
ชื่อ-นามสกุล : อ.สถาพร พาขุนทด
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8032
โทรศัพท์
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
ชื่อ-นามสกุล : อ.กรกริช เชาว์พานิช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
โทรศัพท์
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
ชื่อ-นามสกุล : อ.สุดาวรรณ วุฒิชาติ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
โทรศัพท์
โทรศัพท์ภายใน
E-mail :
   ชื่อ-นามสกุล :นายกวิน โบสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 331
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 331
โทรสาร 034-282040
E-mail :
  ชื่อ-นามสกุล :นายนิมิตร มีรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 061-8700999
โทรศัพท์ภายใน 3570-4 ต่อ 330
E-mail : fedunmm@ku.ac.th