136987190_2010110135805213_5377643371848647510_o

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภา่พแห่งชาติ  ผลการประเมิน คือ 254 คะแนน    ที่มา : Facebook คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.