152085936_2039750582841168_8287145573254671528_o

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเอง (self assessment for KUGROW 64)

วันที่ 22 ก.พ.64 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และ หน.สำนักงานเลขานุการ เข้ารับการอบรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Self Assessment for KUGROW 64) ภาพกิจกรรม CLICK