แผนการขับเคลื่อน edpex

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

รูปภาพ1

กระบวนการขับเคลื่อน EdPEx

รูปภาพ3

การจัดการองค์กรตามแนวทาง EdPEx

Untitled