การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา ระยะ 6 เดือน ภายใต้โครงการ KU GROW

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ได้ร่วมกันนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุง รอบ 6 เดือน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางระบบออนไลน์     เอกสารการนำเสนอ Click

152085936_2039750582841168_8287145573254671528_o

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเอง (self assessment for KUGROW 64)

วันที่ 22 ก.พ.64 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และ หน.สำนักงานเลขานุการ เข้ารับการอบรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Self Assessment for KUGROW 64) ภาพกิจกรรม CLICK

136987190_2010110135805213_5377643371848647510_o

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภา่พแห่งชาติ  ผลการประเมิน คือ 254 คะแนน    ที่มา : Facebook คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.    

131458404_1984715671677993_3515739617874741860_o

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx)

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2556 3 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพกิจกรรม CLICK

ต้อนรับกรรมการตรวจ e

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เลิศ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมประชุม 09.30 – 11.00 น.     11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ –  ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญ (30 นาที) –  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน (ต่อ) วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 09.00 – […]