ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Educational Innovation Center (EIC) Faculty of Education and Development Sciences Kasetsart University

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นิสิต บุคลากรทางการศึกษา และ บุคคลทั่วไป
2) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

บริการชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรวมรวบและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา” ขึ้น ซึ่งมีภารกิจในการสร้างระบบสารสนเทศด้านนวัตกรรมทางการศึกษา การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการด้านต่างๆ