...
...
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 (1 - 11 ธ.ค.2566)

สูจิบัตร

- นิทรรศการและนวัตกรรมการศึกษา
- การประกวดและแข่งขันทางวิชาการ
- การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชากร
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดง

งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 (8 ธ.ค.2566)

การสัมมนาวิชาการ

การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง "การบริหารสถานศึกษาบนควานเปลี่ยนแปลงในฉากทัศน์ที่เปลี่ยนไป"
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
...
...
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 (1 - 11 ธ.ค.2566)

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิทรรศการงานวิจัยด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน