Thai             English    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวการศึกษา  
ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (XX60) (ภาคพิเศษ)| ดาวน์โหลด >> รายละเอียดClick  
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 | ดาวน์โหลด >> รายละเอียดClick  
เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559| ดาวน์โหลด >> รายละเอียดClick  
ขยายเวลา >> เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559| ดาวน์โหลด >> ใบสมัคร | >> ประกาศรับสมัคร  
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 | ดาวน์โหลด >> ใบสมัคร | >> ใบเช็คหลักสูตร  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2559 จาก Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น  
Invitation from 5th Asian Youth Leaders Travel and LearningCamp (Singapore)  
Call for projects - Researcher Fellowship Program  
[Seagull 2016 - Asean Development Programme] Uncover insights on Asia's most pressing societal issues  

Intensive Workshop on Global Affairs | Porto, October 14 - 16 2015

 

โครงการแลกเปลี่ยนนนิสิต ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น (ภาคฤดูใบไม้ผลิ 2559)

 

Convention For Young Administrators In Asean Universities : 1th -14th September 2015

 

รายชื่อคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
     
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวการฝึกอบรมและสัมมนา  
โครงการฝึกอบรม"ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรุ่นใหญ่"  
ขอเชิญสมัครอบรม"ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับทักษะการคิดวิเคราะห์  
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558  
รายละเอียดโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู  
  อ่านข่าวทั้งหมด...  
  ข่าวทุนการศึกษา  
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559  
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT - ICSSR)  
ประกาศให้ทุนอุดสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ2558  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Bio-Business Studies ประจำปี 2558 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น  
ประ ชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้  
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน  
 
  อ่านข่าวทั้งหมด...  


ดูทั้งหมด คลิก !!

 


 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 12  
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา => ใบสมัคร || ใบรับรอง || ใบรับรองแพทย์  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาครุศึกษา จำนวน1 อัตรา => ใบสมัคร || ใบรับรอง || ใบรับรองแพทย์  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 อัตรา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ  
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา => ใบสมัคร || ใบรับรอง || ใบรับรองแพทย์  
   

     
       
      
                                        
                                       ติดต่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ feds@ku.ac.th
                      
วันนี้เป็น  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4
โทรสาร 034-351403