จรรยาบรรณนักวิจัย

 

>>> Click จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <<<

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบทดสอบหลังเรียน

——————————————————————————————————————————

อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์