โครงสร้างหน่วยงาน

 โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
——————————————————————————————
1. งานวิจัย
2. งานบริการวิชาการ
โดยมีโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ดังนี