คณะกรรมการ

 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
——————————————————————————————

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกรรมการ
4. หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน กรรมการ
5. หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา กรรมการ
6. หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ
7. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ตันพิชัย กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร รามศิร กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินดา วราสุนันท์ กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิราพร รามศิร กรรมการ
13. นางสาวนางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ
14. นายทิวากร สอนสงวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ