ความเป็นมา

  • ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้อนุมัตินโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นชอบให้ใช้แนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มาเป็นกรอบแนวคิด/เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพในองค์รวม ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน เพื่อปรับปรุงความสามารถ ในการบริหารจัดการทุกเรื่องในองค์กร ที่จะส่งผลให้เกิด การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ไปสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงานต่างๆ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบการดำเนินการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จึงได้นำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์”  ซึ่งมีคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี หัวหน้าหน่วย เป็นกรรมการ และผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับคณะ ติดตามประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในระดับคณะ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่างๆ ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารทุกระดับ และงานหรือภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

EdPEx_edit