การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

SAR EDS EdPEx 2019 ปกหน้า2019

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561

SAR EDS EdPEx 2020

ปกหน้า2020 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

  • ผลการประเมินฯ EdPEx และข้อมูลป้อนกลับ ปีการศึกษา 2562

 

รายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ