การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา ระยะ 6 เดือน ภายใต้โครงการ KU GROW

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ได้ร่วมกันนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุง รอบ 6 เดือน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางระบบออนไลน์     เอกสารการนำเสนอ Click