เกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566 (ฉบับร่าง)

messageImage_1607933518464

 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ฉบับปี 2563-2566

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *