การให้บริการวิชาการ

 เอกสาร/คู่มือ

 คู่มือการบริการวิชาการ
     –  ดาวโหลด icon_pdf >>> CLICK

  ข้อมูลการบริการวิชาการ

โครงการการแข่งขันระดับนักเรียนทักษะด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
    โดย : ผศ.อภิชาติ ใจอารีย์ และคณะ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเพื่อความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
    โดย : รศ‎.‎ดร‎.‎ประสงค์ ตันพิชัย
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนอายุ 4-6 ปี และอายุ 7-18 ปี”
    โดย : ผศ‎.‎ศิริชัย ศรีพรหม‎
  โครงการกล้วยไม้ Expo : งานเกษตรกำแพงแสน
    โดย : รศ‎.‎ดร‎.‎ประสงค์ ตันพิชัย
  โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม คลิ๊กเพื่อดู
โดย : รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสต์ ผู้อำนวยการโครงการ
: รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ
            ตำบลคลองนกกระทุง
            ตำบลคลองโยง
            ตำบลดอนยายหอม
            ตำบลยายชา
            ตำบลวังน้ำเขียว
            ตำบลห้วยด้วน
            ตำบลห้วยพลู