ระเบียบ/ประกาศ

แนวทางการปฏิบัติค่าอำนวยการบริการโครงการพัฒนาวิชาการicon_pdf  >>>  CLICK
แนวทางการปฏิบัติค่าอำนวยการบริการโครงการวิจัยicon_pdf  >>>  CLICK
 ระเบียบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ พ.ศ.2556   icon_pdf  >>>  CLICK
 การแบ่งสัดส่วนโครงการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2556  icon_pdf  >>>  CLICK
 หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนนิสิตเป็นผู้ช่วยนักวิจัย พ.ศ.2556   icon_pdf  >>>  CLICK
 คำสั่งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ icon_pdf >>>  CLICK
 แผนปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  icon_pdf  >>>  CLICK  ||  excel.icon >>> CLICK
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการบริการวิชาการ
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2554   ประชุมวันที่ : 04 เม.ย. 54   icon_pdf  >>>  CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2554   ประชุมวันที่ : 18 พ.ค. 54  icon_pdf  >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 3/ 2554   ประชุมวันที่ : 7 ก.ค. 54   icon_pdf  >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 4/ 2554   ประชุมวันที่ : 16 พ.ย. 54   icon_pdf  >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2555   ประชุมวันที่ : 1 มิ.ย. 55   icon_pdf  >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2555   ประชุมวันที่ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555   icon_pdf  >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2556   ประชุมวันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   icon_pdf   >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2556   ประชุมวันที่ : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556  icon_pdf  >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2557   ประชุมวันที่ : 10 เมษายน พ.ศ. 2557  icon_pdf  >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2557   ประชุมวันที่ : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  icon_pdf   >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2558   ประชุมวันที่ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  icon_pdf  >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2558   ประชุมวันที่ : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558    icon_pdf >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2559   ประชุมวันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559    icon_pdf >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2560   ประชุมวันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560    icon_pdf >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2561   ประชุมวันที่ : 4 เมษายน พ.ศ. 2561    icon_pdf >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2561   ประชุมวันที่ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561    icon_pdf >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2562   ประชุมวันที่ :    icon_pdf >>>   CLICK
   – รายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2562   ประชุมวันที่ : 4 กันยายน พ.ศ. 2562    icon_pdf >>>   CLICK
 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการรวมพลคนรักงานวิจัย   วันที่ 30 ตุ.ค. 55  icon_pdf   >>>   CLICK
 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ
   – กรณีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท   icon_pdf  >>>   CLICK
   – กรณีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท       icon_pdf  >>>   CLICK
 แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ    >>>   CLICK
 สรุปความรู้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557  icon_pdf  >>>    CLICK
 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2557  icon_pdf  >>>   CLICK
 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ   icon_pdf  >>>    CLICK
 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดำเนินโครงการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    icon_pdf  >>>    CLICK