กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เลิศ ปีการศึกษา 2562

ต้อนรับกรรมการตรวจ e

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา
2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมประชุม
09.30 – 11.00 น.

 

 

11.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ พบทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

–  ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญ (30 นาที)

–  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน (ต่อ)


วันศุกร์ที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

09.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ และบุคลากร

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน และfeedback report เพื่อนำเสนอผลประเมินเบื้องต้น

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน และfeedback report เพื่อนำเสนอผลประเมินเบื้องต้น (ต่อ)
14.30 – 16.30 น. สรุปผลประเมินด้วยวาจาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *