136987190_2010110135805213_5377643371848647510_o

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภา่พแห่งชาติ  ผลการประเมิน คือ 254 คะแนน    ที่มา : Facebook คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.    

ต้อนรับกรรมการตรวจ e

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เลิศ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมประชุม 09.30 – 11.00 น.     11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ –  ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญ (30 นาที) –  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน (ต่อ) วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 09.00 – […]