131458404_1984715671677993_3515739617874741860_o

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (EdPEx)

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2556 3 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพกิจกรรม CLICK

ต้อนรับกรรมการตรวจ e

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เลิศ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมประชุม 09.30 – 11.00 น.     11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ –  ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญ (30 นาที) –  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการเมิน (ต่อ) วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 09.00 – […]