วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
วิสัยทัศน์
 
มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย บริการฉับไว เสมอภาค มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตอบสนองนโยบายและภารกิจในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2. เพื่อดำเนินงานด้านงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วและคุ้มค่าในการบริการ
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้มีคุณภาพเสริมรับกับภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์