ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
งานบริหารและธุรการ – การขอใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน
– การให้บริการอื่นๆ เช่น การจัดทำโครงการ ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา ฯ
งานคลังและพัสดุ – ขั้นตอนการเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง
– ขั้นตอนการเบิกเงินยืม ทดรองราชการ
– ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
– ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
งานบริการการศึกษา – ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
– ขั้นตอนเรื่องต่างๆ อนุมัติโดยคณบดี
– ขั้นตอนการขอรับเงินคืน (อนุมัติโดยรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
– ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่่ยวกับเวลาสอน
หรือเวลาสอบรายวิชาใด (อนุมัติโดยรองอธิการบดี)

– ขั้นตอนการส่งคะแนน
– แนวปฏิบัิิติในการสำรวจข้อมูลการให้คำปรึกษานิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา
งานนโยบายและแผน – ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้
– ขั้นตอนการขอบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555-2559
– ขั้นตอนการแจ้งแผนการรับนิสิตใหม่