หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวผจงจิต ม่วงพารา

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
บุคลากรปฏิบัติการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยสารบรรณ

นายสงวน นักฟ้อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
หน่วยธุรการ

นางสาวปาณิสรา วิจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยธุรการ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายชิด ก่อแก้ว

พนักงานขับรถยนต์
ส 2
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายเดโช แสนหลาบคำ

พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติการ
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

หน่วยประสานงาน

นางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

นางสาวชลธิชา แซ่เจ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

นางศิริวรรณ ปิยะพันธ์

พนักงานธุรการ
ส 3
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาครุศึกษา)

นางสาวตามดาว ศรีพระราม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาครุศึกษา)

นางวาสิฏฐี สายสุดใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา)

นายนิมิตร มีรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา)


นางสาววรรณวิภา เล้าอรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ผู้บริหาร)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทิวากร สอนสงวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์

นายภพสรรค์ เหลืองวิไล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์