ด้านงานการเจ้าหน้าที่

 ภารกิจหลัก

1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณด้านงานการเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร จัดทำคำสั่ง ประกาศ ร่างหนังสือโต้ตอบ การขอหนังสือรับรอง จัดทำเอกสารการประชุม รายงานการประชุม
2. จัดทำงบเดือน บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
3. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. ปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลาศึกษา การเดินทางไปต่างประเทศ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
5. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ
6. ปฏิบัติงานด้านสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โอนย้าย ลาออกของบุคลากร
7. ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้
8. ปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. ปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
10. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร