ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ภารกิจหลัก (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

1. ปฏิบัติงานด้านดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
2. ปฏิบัติงานดูแล ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามทางด้านคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
3. ปฏิบัติงานดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. ปฏิบัติงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
6. ปฏิบัติงานดูแลระบบ AMS e-Office
7. จัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศของคณะฯ