ด้านประสานงาน

 ภารกิจหลัก (ผู้ประสานงานภาควิชา)

1. ปฏิบัติงานรับส่งเอกสารของภาควิชา พิมพ์ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดทำเอกสารการประชุมของภาควิชา
2. จัดทำงบเดือน การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาควิชา
3. ปฏิบัติงานประสานการขอใช้อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าภาคในการจัดทำข้อมูลด้านนโยบายและแผน (แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนคำของบประมาณ)
5. ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง กันเงิน และทำใบขออนุมัติเบิก
6. ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ข่าว ข้อมูลของภาควิชาบนเว็บไซต์คณะ
7. ประสานงานการแจ้งยืมวัสดุอุปกรณ์ แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
8. รวบรวมข้อมูลด้านบริการการศึกษา (ทะเบียน หลักสูตร กิจการนิสิต)
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 ภารกิจหลัก (ผู้ประสานงานผู้บริหาร)

1. ปฏิบัติงานรับส่งเอกสาร ตรวจสอบเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม
2. ปฏิบัติงานด้านนัดหมาย/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำใบเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
4. ปฏิบัติงานด้านการบริการผู้บริหาร
5. ปฏิบัติงานด้านการประสานงานบุคลากรภายใน และภายนอก
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 ภารกิจหลัก (ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

1. ปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่งเอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบ การประชุม รายงานการประชุม การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
2. ปฏิบัติงานประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกด้านบริการวิชาการ
3. ปฏิบัติงานด้านการติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาวิชาการ
4. ให้คำปรึกษา/แนะนำบุคลากรด้านพัฒนาวิชาการ
5. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านบริการวิชาการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย