ด้านสารบรรณ

 ภารกิจหลัก

1. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
2. ถ่ายเอกสาร Scan เอกสารลงระบบ e – office
3. ร่าง/พิมพ์โต้ตอบเอกสาร
4. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
5. บริการให้คำแนะนำผู้ขอใช้บริการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
6. จัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม สำนักงานเลขานุการ
7. ปฏิบัติงานโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร