ด้านวิเทศและประชาสัมพันธ์

 ภารกิจหลัก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

1. รวบรวมข้อมูลด้านงานวิเทศและเผยแพร่ภายในคณะฯ และภายนอกคณะ
2. จัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะฯ บนเว็บไซต์
3. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บุคคลภายนอก
4. ผลิตสื่อนำเสนอผลงานคณะฯ
5. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และปฏิทินกิจกรรม
6. ถ่ายภาพกิจกรรมของคณะ
7. ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิเทศดำเนินงานและประสานงานด้านวิเทศให้ดำเนินการเสร็จตามระยะเวลา
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย