ด้านโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

 ภารกิจหลัก

1. ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. งานผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
4. ระบบการจองผ่านระบบ e-office
5. จัดทำแผนดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
6. ให้บริการขับรถยนต์
7. ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ตามแผนการตรวจเช็ค
8. ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดภายใน ภายนอกรถยนต์
9. การศึกษาเส้นทาง วางแผนการขับรถยนต์ก่อนให้บริการ
10. บันทึกรายงานการใช้รถยนต์ และบันทึกการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
11. ปฏิบัติงานด้านการต่อภาษี ต่อทะเบียนรถยนต์
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานซ่อมบำรุงอาคารเบื้องต้น