บุคลากร
 
 

นางจันทิมา ทองสุภาพ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา


นายชาญศักดิ์ พบลาภ

นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนานิสิต

 

นางสาวเมธาพร ฮ่งกือ

นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนาหลักสูตร/หน่วยฝึกประสบการวิชาชีพนิสิต