บุคลากร
  

นางสาวทองวาท ราชชารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
 

นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานนโยบายและแผน