ประวัติสำนักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติงานกลาง
ในด้านการให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาควิชา และ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
และให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยบริการจุดแรกของคณะฯ ในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามผลการดำเนินงาน
เพื่อแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่อง ดังนั้นสำนักงานเลขานุการจึงถือว่าเป็นแกนกลางในการประสานการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะฯ และหน่วยงาน
ระดับกอง ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอก และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

        สำนักงานเลขานุการ มีหน่วยงานย่อยภายใน 4 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบริการการศึกษา
มีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การบังคับบัญชา
ของรองคณบดีฝ่ายบริหารโดยมีความเป็นมาดังนี้

        ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้สำนักงานเลขานุการ มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในของคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

        วันที่ 24 กันยายน 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ “คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน” เป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” รวมทั้ง
แบ่งส่วนราชการภายในคณะฯ ออกเป็น 6 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา-การศึกษา ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และสำนักงานเลขานุการ โดยภายในสำนักงานเลขานุการ
มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งานย่อย ดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ

 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยประสานงานภาควิชา
 • หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์

 2. งานคลังและพัสดุ

 • หน่วยการเงิน
 • หน่วยบัญชี
 • หน่วยพัสดุ

 3. งานบริการการศึกษา

 • หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
 • หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • หน่วยพัฒนาหลักสูตร
 • หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • หน่วยพัฒนานิสิต
 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 4. งานนโยบายและแผน

 • หน่วยแผนงาน
 • หน่วยงบประมาณ
 • หน่วยบริการสารสนเทศ
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา