ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1 2

ที่มาและความสำคัญ

          ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของฮธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่แผนการดำเนินงานของคณบดีคณะศึกษาศาศตร์และพัฒนศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหา ข้อ 1.4 การจัดตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา ปรับปรุงสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษให้เป็นไปในทิศทางและมีมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศฯ เรื่อง แนวทางการบริการหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่กำหนดใช้อยู่ในปัจจุบัน

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

          แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีศูนย์บัญฑิตศึกษา ได้กำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของศูนย์บัณฑิตศึกษา ดังนี้

  • ปณิธาน

มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาควิชาฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และบัณฑิตศึกษาศาสต%