ติดต่อคณะและหน่วยงาน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
73140
โทรศัพท์ 034-351898 ต่อ 3570-4 โทรสาร 034-351403
E- mail : 
edukps@ku.ac.th

 

map