ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยและบริการทางวิชาการ
Center for Research and Academic Out reach
แนะนำหน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและบริการทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ให้กับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เพื่อให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งหารายได้ให้กับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์