ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะ

 


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
ประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
กรรมการ
 DSC00085-1
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
กรรมการ
Tustrin2
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
กรรมการ
sirichai
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
กรรมการ
 5
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.กพส.ฯ
กรรมการ
 Teerasak
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
 
ผศ.สาธิต เจริญฉิม
กรรมการประจำคณะ
ประเภทคณาจารย์ประจำ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางศิริมา เนียมมีศรี
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวปาณิสรา วิจิตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ