ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะ

 


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
ประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
กรรมการ
 Teerasak
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
กรรมการ
 Teerasak
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
กรรมการ
 
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพละศึกษาและกีฬา
กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางศิริมา เนียมมีศรี
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวปาณิสรา วิจิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
 5
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.กพส.ฯ
กรรมการ
 
ผศ.สาธิต เจริญฉิม
กรรมการประจำคณะ
ประเภทคณาจารย์ประจำ