ทำเนียบคณะกรรมการประจำคณะ

 


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
ประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชากร
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม กรรมการ
 Teerasak
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
กรรมการ
 Teerasak
รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
กรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
หัวหน้าภาควิชาพละศึกษาและกีฬา
กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางศิริมา เนียมมีศรี
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวปาณิสรา วิจิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
 5
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.กพส.ฯ
กรรมการ
 
ผศ.สมโภช เหล่าเหมมณี
กรรมการประจำคณะ
ประเภทคณาจารย์ประจำ