ระบบประเมิน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

OONO1YLNOY

 

  • ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
  • ระบบประเมินการบริหารงานของคณะผู้บริหาร