ภาควิชาครุศึกษา

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Department of Teacher Education

แนะนำภาควิชา

ภาควิชาครุศึกษา : เป็นภาควิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อมาจาก ภาควิชาการศึกษา ให้บริการวิชาชีพศึกษาศาสตร์แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนของคณะมาดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในปีพ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกภาควิชาการศึกษาจะให้บริการเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกสอนเท่านั้น

Link : https://dededu.kps.ku.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057194779799