ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Department of Physical Education and Sports

แนะนำภาควิชา
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ได้จัดทำแผนเพื่อเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ดำเนินการจัดศูนย์บริการวิชาการทางด้านพลศึกษา กีฬาและส่วเสริมสุขภาพแก่ชุมชน

Link : http://www.pe.edu.kps.ku.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/peedukps

          

          12674988_1248404095176744_249648289_o