ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน


ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2048
โทรศัพท์ 089-8685310
E-mail : fedunry@ku.ac.th

ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2049
โทรศัพท์ 089-6629849
E-mail : sumit.s@ku.ac.th
http://pirun.ku.ac.th/~fedusmsw

รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย
รองหัวหน้าภาควิชา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2037
โทรศัพท์ 081-9864141
E-mail : fedupst@ku.ac.th

รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F0041
โทรศัพท์ 081-9418776
E-mail : feduacj@ku.ac.th
 
ผศ.อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2053
โทรศัพท์ 086-6785977
E-mail : fedukjn@ku.ac.th

อ.ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8017
โทรศัพท์ 084-0442930
E-mail : modern@yahoo.com

ผศ.ดร. วรรณี  เนียมหอม 
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8016
โทรศัพท์ 084-1719192
E-mail : feduvna@ku.ac.th

ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2048
โทรศัพท์ 089-8685310
E-mail : fedunry@ku.ac.th

อ. ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F 8019
โทรศัพท์ 083-9079023
E-mail : suphasinee@hotmail.com

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F2050
โทรศัพท์  086-0288555
E-mail : feduarpr@ku.ac.th

อ.ดร.อรวรรณ บุญทัน
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8035
โทรศัพท์ 081-4072376
E-mail :fedurvs@ku.ac.th

ผศ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8020
โทรศัพท์ –
E-mail :-

ดร.พัชราภา กล้าหาญ
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8032
โทรศัพท์ –
E-mail :-

ดร.อภิญญา อุดมเวช
อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8033
โทรศัพท์ –
E-mail :-