โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ


ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการ
โทรภายใน : 3585-6 ต่อ 109
เบอร์โทร : 089-049-2369
E-mail : na_cha_pong@hotmail.com

ผศ.สานิตย์ รัศมี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โทรภายใน : 3585-6 ต่อ 147
เบอร์โทร : 061-459-9165
E-mail : Sanit-kps@hotmail.com

ผศ.ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โทรภายใน : 3585-6 ต่อ 108
เบอร์โทร : 081-880-1052
E-mail : kent2513@gmail.com

ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์โทร : 085-903 2256
E-mail : intharakosit2511@gmail.com

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
โทรภายใน : 3585-6 ต่อ 105
เบอร์โทร : 081-909-3099
E-mail : bhumipat2510@hotmail.com

ผศ.อุทัยวรรณ แสงสเถียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษา
เบอร์โทร : 092-257-2257
E-mail :

ผศ.พลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา
เบอร์โทร : 081-981-5104
E-mail :

อ.ดร.กิติศาอร  เหล่าเหมมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับการศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทร : 081-929-7620
E-mail :

 
ฐานข้อมูลบุคคลากร โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ