คณบดีมอบต้นไม้มงคล ให้แก่ผู้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

วันนี้ 14 กันยายน พ.ศ.2565
รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ได้มอบต้นไม้มงคล ให้แก่ผู้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
ได้แก่
1.อาจารย์สิริมา ศิริฤกษ์ สังกัดโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง”อาจารย์ชำนาญการ”
(ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2565
วันที่ 12 กันยายน 2565)

2.อาจารย์ดาวุดชา แต่งโสภา สังกัดโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง”อาจารย์ชำนาญการ”
(ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 12 กันยายน 2565)

3.คุณนภาลัย วิลัยลักษณ์ สังกัดโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง”นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ”
(ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2565
วันที่ 12 กันยายน 2565)