ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2565

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565
รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ ประจำปี 2565
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น WebEx Meeting