ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

001  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

001  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)

  •  วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
  •  วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
  •  วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
  •  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา