ปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

001  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตร 5 ปี

001  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเรียนรู้)

  •  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
  •  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
  •  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
  •  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560