ปริญญาตรี

001 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. ตารางเรียน

๓ รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. ตารางเรียน

๓ รายละเอียดรายวิชา

 

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. ตารางเรียน

๓ รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอนหลักสูตร 4 ปี

001  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

001  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)

  •  วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
  •  วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
  •  วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
  •  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา