ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

001  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

001  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเรียนรู้)

  •  วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
  •  วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
  •  วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
  •  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา