ปริญญาตรี

h02

หลักสูตร 4 ปี

001  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

 

หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรเก่า)

001  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเรียนรู้)

  • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

 

หลักสูตร 5 ปี

001  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเรียนรู้)

  •  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
  •  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
  •  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
  •  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา