ทำเนียบคณบดี

dean1

รองศาสตราจารย์อุดร  รัตนภักดิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2548 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2552

dean2

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 ถึงปัจจุบัน