ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์อุดร  รัตนภักดิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2548 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2552

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

Untitled-3-1

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน