ภาควิชาครุศึกษา

 

Tustrin
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : tussatrin_k@yahoo.com
Surin
ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1062
เบอร์โทร : 034-351898 # 133
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : fedusrx@ku.ac.th
Atikeart
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1059
เบอร์โทร : 034-351898 # 137
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ :034-355605
E-mail : athikiat.t@ku.ac.th
witas
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :thanarat.tae@ku.th
Kunlatidaa
ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-355605
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :kopchem@gmail.com
Tassanee
อาจารย์ทัศนีย์ จันติยะ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1064
เบอร์โทร : 034-351898 # 138
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : puikaset28@yahoo.com
Kanittha
ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1054
เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : jeab_e7@hotmail.com
เว็บเพจ : http://pirun.ku.ac.th/~feduktc
Teerasak
ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1065
เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :fedutss@ku.ac.th
http://pirun.ku.ac.th/~fedutss
Pinda
ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1061
เบอร์โทร : 034-351898 # 133
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : fedupdv@ku.ac.th
 Nantarat
ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8003
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : p_nantarat@yahoo.co.th
 Jiraporn
อาจารย์จิราภรณ์ กาแก้ว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1061
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : jirameow@gmail.com
 Pornpimol
ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail:aomam2518@hotmail.com
Aurawan
ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F4355
เบอร์โทร : 034-351898 # 137
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : feduorw@ku.ac.th
 111
ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ :034-355605
E-mail :witatmak@gmail.com
wit
อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8029
เบอร์โทร :
ภายใน :
แฟกซ์ :
E-mail :
 sup
อาจารย์ ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร :
ภายใน :
แฟกซ์ :
E-mail :
 Siriwan
คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์
ผู้ประสานงานภาควิชา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : feduswr@ku.ac.th
tum
คุณตามดาว ศรีพระราม
ผู้ประสานงานภาควิชา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :