ภาควิชาครุศึกษา

 


หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : tussatrin_k@yahoo.com

ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1062
เบอร์โทร : 034-351898 # 133
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : fedusrx@ku.ac.th

ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-355605
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :kopchem@gmail.com

รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :thanarat.tae@ku.th
 Jiraporn
อาจารย์จิราภรณ์ กาแก้ว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1061
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : jirameow@gmail.com

ดร.ทัศนีย์ จันติยะ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1064
เบอร์โทร : 034-351898 # 138
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : puikaset28@yahoo.com

ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1054
เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : aj.kanitha@gmail.com

ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1065
เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :fedutss@ku.ac.th
http://pirun.ku.ac.th/~fedutss

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1061
เบอร์โทร : 034-351898 # 133
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : fedupdv@ku.ac.th
 
ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8003
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : p_nantarat@yahoo.co.th
 
ผศ.ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ :034-355605
E-mail :witatmak@gmail.com

อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8029
เบอร์โทร :
ภายใน :
แฟกซ์ :
E-mail :
 
อาจารย์ ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร :
ภายใน :
แฟกซ์ :
E-mail :
 
รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail:aomam2518@hotmail.com
 
ดร.ศิริพร เครือทอง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 034-355605
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ :
E-mail:
 
คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์
ผู้ประสานงานภาควิชา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : feduswr@ku.ac.th

คุณตามดาว ศรีพระราม
ผู้ประสานงานภาควิชา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :