คณะผู้บริหาร

 


รศ.ดร.วินัย พูลศรี
คณบดี
รองณชพงศ์
ผศ.ณชพงศ์  อุดมศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองปุ๋ย
ผศ.ดร.ทัศนีย์  จันติยะ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
 รองแมว
ผศ.ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วราภรณ์  คำทับทิม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์


ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

ผศ.สานิตย์ รัศมี
ผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิตฯ มก.กพส

นางศิริมา เนียมมีศรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ