คณะผู้บริหาร

 


ผศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา
รักษาการแทนคณบดี
winai
รศ.ดร.วินัย พูลศรี
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
 atikiat
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
m04
รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
torsak
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Kunlatidaa
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ
 DSC00085-1
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
sirichai
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Tustrin2
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
 5
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการ ่โรงเรียนสาธิตฯ
 Teerasak
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ
 
นางศิริมา เนียมมีศรี
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ