คณะผู้บริหาร

 


รศ.ดร. วินัย พูลศรี
คณบดี

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

รศ.อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.วิทัศน์  ฝักเจริญผล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 DSC00085-1
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
sirichai
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Tustrin2
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
 5
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการ ่โรงเรียนสาธิตฯ
 Teerasak
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ
 
นางศิริมา เนียมมีศรี
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ