คณะผู้บริหาร

 


รศ.ดร. วินัย พูลศรี
คณบดี

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

รศ.อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.วิทัศน์  ฝักเจริญผล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 DSC00085-1
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
sirichai
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Tustrin2
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
 5
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการ ่โรงเรียนสาธิตฯ
 Teerasak
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ
 
นางศิริมา เนียมมีศรี
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ