คณะผู้บริหาร

 


รศ.ดร.วินัย พูลศรี
คณบดี

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธารินทร์  ก้านเหลือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 
ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

ผศ.สานิตย์ รัศมี
ผู้อำนวยการ ่โรงเรียนสาธิตฯ
 
นางศิริมา เนียมมีศรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ