คณะผู้บริหาร

 


รศ.ดร.วินัย พูลศรี
คณบดี

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธารินทร์  ก้านเหลือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.วิทัศน์  ฝักเจริญผล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
 
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการ ่โรงเรียนสาธิตฯ
 
นางศิริมา เนียมมีศรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ