คณะผู้บริหาร

 

bunjob
รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
คณบดี
winai
รศ.ดร.วินัย พูลศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 atikiat
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
m04
รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
torsak
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Kunlatidaa
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ
 DSC00085-1
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
sirichai
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
Tustrin2
ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
 5
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการ ่โรงเรียนสาธิตฯ
 Teerasak
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ
 
นางศิริมา เนียมมีศรี
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ