คณะผู้บริหาร

 


รศ.ดร. วินัย พูลศรี
คณบดี

ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.วิทัศน์  ฝักเจริญผล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อุดร รัตนภักดิ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
 
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการ ่โรงเรียนสาธิตฯ
 
นางศิริมา เนียมมีศรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ