ภาควิชาครุศึกษา

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Department of Teacher Education

แนะนำภาควิชา

ภาควิชาครุศึกษา : เป็นภาควิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อมาจาก ภาควิชาการศึกษา ให้บริการวิชาชีพศึกษาศาสตร์แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนของคณะมาดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในปีพ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกภาควิชาการศึกษาจะให้บริการเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกสอนเท่านั้น

Link : https://meweb-media.com/12-demo-ku/