ปริญญาโท

ตารางเรียน

♦ ภาคต้น

♦ ภาคปลาย

 

001 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

 

001  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

001  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา

001  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)