ปริญญาโท

001 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. ตารางเรียน

๓ รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. ตารางเรียน

๓ รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. ตารางเรียน

๓ รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

 

001  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

001  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา